1.การรับรู้และการยอมรับการใช้งาน

บริษัทรูบิคอน เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ให้ท่านใช้เว็บไซต์ www.rubicon-rbc.com (“เว็บไซต์”) โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการยอมรับของท่านโดยไม่มีการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นี้ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดี ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์นี้ได้.

2.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล สารสนเทศและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ที่แสดง ที่มีอยู่หรือที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.rubicon-rbc.com รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เป็นทรัพย์สินของบริษัท รูบิคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดหรือที่เจ้าของกำหนดและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท รูบิคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วน และจะไม่ลบหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ใดๆหรือประกาศอื่นใด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยง ทำซ้ำ ขาย เผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขหรือแสดงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท รูบิคอน เอ็นจิเเนียริ่ง จำกัดก่อน

3. บัญชีรับชำระ

การชำระเงินโดยการโอน(Wire Payment)มีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

ชื่อบัญชี : บริษัท บริษัท รูบิคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่บัญชี : 010-858-4351

ธนาคาร : กสิกรไทย

หลังจากชำระเงินกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่

Line ID:@rubicon_rbc หรือ email:sale.rubicon@gmail.com

Terms and conditions of use


1.Recognition and acceptance of use

Rubicon Engineering Company Limited For you to use the website www.rubicon-rbc.com (the "Website"), subject to your acceptance without amendment. Terms and conditions ("Terms and Conditions"), please see these terms and conditions carefully. In using this website You agree to these terms and conditions. If you do not agree or do not want to comply with these terms and conditions You will not be able to use this website or download information from this website.

2.Intellectual property rights

Text content, images, information, and all other materials ("content") displayed, available or displayed on the website www.rubicon-rbc.com All trademarks or copyrights are the property of Rubicon Engineering Company Limited or specified by the owner and protected under applicable intellectual property laws You agree not to violate any intellectual property of Rubicon Engineering Company Limited in whole or in part. And will not remove or modify the trademark Any copyright or any other notices That appears on this website You are not permitted to link, reproduce, sell, distribute, distribute, modify, or display this website or any content without the prior written permission of Rubicon Engineering Company Limited.

3.Payment account

Wire payment There is only one account.

Account name: Rubicon Engineering Company Limited.

Account number: 010-858-4351

Bank : Kasikornthai Bank

After making payment, please send a copy of the payment to

Line ID:@rubicon_rbc or email:sale.rubicon@gmail.com